Regulamin - Portal dla Kobiet

portal dla kobiet
Przejdź do treści

01.02.2011r.Regulamin Profesjonalnej Sesji Zdjęciowej&1
Informacje wstępne

Użyte w regulaminie "laureatka" odnosi się do osoby, która wygrała Profesjonalną sesję zdjęciową.
1. Producentem  konkursu "TWARZ PORTALU" jest Portal www.barwykobiety.pl.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest ZGŁOSZENIE SIĘ w określonym terminie, przy użyciu formularza na stronie     www.barwykobiety.pl oraz przesłanie swoich dwóch zdjęć drogą mailową w odpowiedzi na wiadomość zwrotną otrzymaną
    po przesłaniu formularza.

Osoba przesyłająca formularz i zdjęcia oświadcza, iż przesłane dane osobowe są prawdziwe, a zdjęcia, do których posiada wszelkie prawa autorskie, przedstawiąją wyłącznie jej osobę.

  Konkurs jest przeznaczony dla Pań w wieku od 17 do 50 lat.

  Spośród wszystkich, którzy wezmą udział w konkursie Portal ufunduje dla dwóch osob
  PROFESJONALNĄ SESJĘ ZDJĘCIOWĄ !!!
  
  Portfolio obejmuje 6 szt. zdjęć na płycie CD, które laureatka otrzymuje do użytku prywatnego.    

  Organizator zapewnia realizację profesjonalnej sesji zdjęciowej w obsłudze:
                                     - Studio Fotograficzne + fotograf
                                     - wizażystka - stylistka

  Miejscem realizacji profesjonalnej sesji zdjęciowej jest Studio Fotograficzne:
                                     - Master-art
                                     - Poznań

  Koszty związane z przejazdami lub noclegiem ponosi laureatka.

  Profesjonalna sesja zdjęciowa, nie może w żaden sposób zostać przeliczona i zamieniona na nagrodę pieniężną
  lub w innej formie.

3. Po upływie określonego przez nas terminu trwania konkursu osoba, która zdobyła największą ilość głosów zostanie nagrodzona
    Profesjonalną sesją zdjęciową i będzie TWARZĄ PORTALU ( strona główna ) przez okres jednego miesiąca.
    Dodatkową nagrodą będzie umieszczenie portfolia w banku twarzy ( www.banktwarzy.eu. )

4. Organizator PROMOCJI PORTALU, zastrzega sobie prawo do opublikowania na Portalu:
    - pełnej sesji zdjęciowej ( 6 szt. zdjęć )
    - danych laureatki ( imię, nazwisko, wiek, miejscowość )
    - zdjęć laureatki przed wykonaniem sesji zdjęciowej
    - zdjęć i relacji video z sesji zdjęciowej.
    - zdjęć przesłanych podczas zgłoszenia do konkursu.

5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych osobowych w celach marketingowych, informacyjnych,     statystycznych oraz przedstawiania i zlecania wizerunków dla współpracujących firm
    z  Portalem www.barwykobiety.pl


6. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych w tym adresu
    elektronicznego przez portal barwykobiety.pl w celu reklamy i badania rynku.

7. Portal barwykobiety.pl nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi
    umieścić zdjęcia zgłoszene do konkursu.

8. Portal barwykobiety.pl ma prawo do usuwania zdjęć ze strony bez podania przyczyny.

9. Organizator ma prawo zablokować, bądź usunąć zgłoszenie oraz zdjęcia użytkownika, lub nie przyjąć zgłoszenia
    bez podania przyczyny.

& 2
Zasady PROMOCJI PORTALU


1.Zgłoszenia będą przyjmowane w terminach podanych na portalu.
    Głosowanie  będzie odbywało się również w terminach podanych na portalu.
    Po tym  terminie w ciągu kilku dni zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

    Zwyciężczyni zostanie poinformowana drogą elektroniczną ( e-mail )


2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez laureatkę nieprawidłowych danych osobowych
    lub ewentualne wszelkie inne błędy.

3. Organizatorowi przysługują 2 miesiące na zrealizowanie ufundowanej PROFESJONALNEJ SESJI ZDJĘCIOWEJ.

    Brak kontaktu ze strony zwycięzcy- laureatki wciągu 7 dni z Organizatorem oznacza wygaśnięcie prawa do odbioru
    ufundowanej PROFESJONALNEJ SESJI ZDJĘCIOWEJ, a nagroda przejdzie na kolejną uczestniczkę
    z największą liczbą głosów.& 3
Portfolio


1. Sesja obejmuje 6 szt. zdjęć, które zwycięzca-„laureatka” otrzymuje na płycie CD.

2. Jako Producent wyrażamy zgodę na rozpowszechnianie zdjęć z sesji zdjęciowej wyłącznie w wersji oryginalnej,
    PORTFOLIO MA SŁUŻYĆ ZWYCIĘŻCZYNI WYŁĄCZNIE NA JEJ WŁASNY UŻYTEK,
    BEZ ROZPOWSZECHNIANIA GO W CELACH ZAROBKOWYCH.


    NIE WYRAŻAMY ZGODY NA PRZEKAZYWANIE I PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ:
    - AgencjomMody
    - Agencjom Hostess
    - Agencjom Marketingowo-Reklamowym
    - Bankom Twarzy
    - oraz innym Agencjom lub firmom, mającym na celu wykorzystywanie zdjęć na zasadzie Portfolia
      w celach zarobkowych dla Zwycięzcy lub Agencji i innych firm.

    Złamanie tego zapisu, spowoduje naliczenie kary w wysokości 2000 złotych ( słownie: dwa tysiące złotych ),
    z terminem zapłaty do 7 dni.

3. Portfolio ( płyta CD), przesyłamy zwyciężczyni przesyłką pocztową.

4. Koszt przesyłki ponosi Organizator.

5. Przesyłka zostanie wysłana w terminie do 10 dni roboczych, liczonych od dnia wykonania
    PROFESJONALNEJ SESJI ZDJĘCIOWEJ.

6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostarczenia przesyłki gdy podane
    przez zwycięzcę-laureatkę dane osobowe są błędne, lub nieprawdziwe.


& 4
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych


  Uczestnik PROMOCJI PORTALU wyraża zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych zgodnie
  z Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2002.101.926 )  o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r.
  o świadczeniu usług Drogą Elektroniczną z póź. zmianami.& 5
Reklamacje  

1. Wszelkie reklamacje związane z PROMOCJĄ PORTALU, którego Organizatorem jest Portal
    www.barwykobiety.pl, należy zgłaszać  wyłącznie za pomocą Formularza Reklamacyjnego z opisem reklamacji  w terminie
    do 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń uczestnika.  

    Reklamacje związane z PROMOCJA PORTALU rozstrzyga Organizator Portalu.

2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator Portalu powiadomi
    uczestnika pisemnie, drogą elektroniczną.& 6
Postanowienia końcowe


1. Uczestnictwo w PROMOCJI PORTALU oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

    Portal barwykobiety.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili,
    informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu PROMOCJI PORTALU, jego przerwania lub zawieszenia.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
    - wszelkie przeszkody, które uniemożliwią dokonanie zgłoszenia
    - przeszkody zaistniałe w funkcjonowaniu PROMOCJI PORTALU, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń wynikających
       z siły wyższej lub którym Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec
    - szkody poniesione przez uczestników lub osoby trzecie wywołane niezastosowaniem
       się do Regulaminu PROMOCJI PORTALU.

6. Użytkownik oświadcza , że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.portal dla kobiet
Copyright 2010 - 2021 by Mario 68
Wróć do spisu treści